Rada Duszpasterska

Członkami Rady Duszpasterskiej mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

Rada Duszpasterska stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza parafii lub Rektora kościoła – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Podstawowym celem Rady Duszpasterskiej jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich, uwzględniając zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

Przedmiotem działalności Parafialnej Rady Duszpasterskiej są też zagadnienia związane z rekolekcjami, misjami świętymi, wizytacją biskupa, uroczystościami odpustowymi, najlepszym rozkładem nabożeństw, dostosowanych do konkretnych warunków parafialnych, animacją liturgiczną nabożeństw parafialnych, organizacją konkursów, wyjazdów oraz wycieczek rowerowych dla dzieci i młodzieży.

W naszej parafii została powołana w 2017 roku.